Algemene voorwaarden BURO210

 

Artikel 1.

Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van BURO210.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en BURO210.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door BURO210 gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door BURO210 verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met BURO210 verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van BURO210 en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BURO210 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door BURO210 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. BURO210 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen drie maanden, aan BURO210 wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht BURO210 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. BURO210 kan ervoor kiezen een gedeelte van de opdracht niet uit te voeren. Uiteraard wordt dit gedeelte dan niet in rekening gebracht. De andere werkzaamheden van de opdracht zullen wel voldaan dienen te worden.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat BURO210 gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor BURO210 van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 20% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en 60% bij het ontwerp van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door BURO210 aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren op de factuur dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan BURO210 kenbaar gemaakt te worden.
 5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00 exclusief BTW. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Tijdens het project zal BURO210 aan opdrachtgever aangeven wanneer materiaal uiterlijk aangeleverd dient te zijn.
 2. BURO210 mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Bij niet tijdig aanleveren van het materiaal wordt een meerprijs van 4 uur arbeid in rekening gebracht, op basis van ons uurtarief van € 70,00 exclusief BTW per uur.
 4. Na akkoord van de opdracht is het voor de opdrachtgever niet mogelijk eenzijdig de opdracht in te trekken. Het totaalbedrag zal in rekening worden gebracht. Ook al de opdracht op dat moment nog niet volledig is uitgevoerd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. BURO210 zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal BURO210 steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BURO210 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BURO210 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BURO210 zijn verstrekt, heeft BURO210 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In het geval dat BURO210 door toedoen van de klant zijn maandelijkse werkzaamheden niet kan uitvoeren zullen de afgenomen werkzaamheden wel in rekening worden gebracht.
 4. BURO210 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BURO210 kenbaar behoorde te zijn.
 5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft BURO210 het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat BURO210 hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 6. Indien door BURO210 of door BURO210 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart BURO210voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien BURO210 op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan BURO210 worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BURO210. BURO210 is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal BURO210. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor BURO210 van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaam registratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Overige update- support, veiligheids en online marketing contracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. (opzegtermijn van 2 maanden) Tenzij anders overeengekomen.
 3. BURO210 kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met BURO210 gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. BURO210 heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens BURO210 niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. In het geval betaling van de door BURO210 geleverde dienst uitblijft.
 5. BURO210 opdrachtgever hier van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van BURO210 kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen en diensten af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen en diensten of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 10. Copyright

 1. Alle aan BURO210 verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door BURO210 ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door BURO210 voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. BURO210 en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten,
 2. De aansprakelijkheid van BURO210 zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is BURO210 gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. BURO210 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop BURO210 geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. BURO210 kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen..
 4. BURO210 heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Derden

 1. BURO210 is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door BURO210 doorgevoerd.
 2. BURO210 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door BURO210 vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door BURO210 of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van BURO210. Het betreft hier ontwikkelde aanvulende mogelijkheden en plugins. Indien opdrachtgever besluit het onderhoud&beheer naar een andere partij te verplaatsen kan BURO210 besluiten dat er voor deze mogelijkheden licenctie kosten in rekening worden gebracht.